Nie każdy o tym wie, ale Zakład Usług Społecznych (ZUS) finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

 

W szczególności:

- dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek,

- zamawia analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych,

- upowszechnia wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom,

- zamawia prace naukowo-badawcze mające na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

 

 

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek ze szczególnym uwzględnieniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ilością zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie pracowników.

 

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba
pra-
co-
wni-
ków

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania dla

projektów doradczych
(w PLN)

projektów inwestycyjnych
(w PLN)

projektów doradczo-inwestycyjnych
(w PLN)

Mikro przedsiębiorstwa

1 - 9

90%

40 000

60 000

100 000

Małe przedsiębiorstwa

10 - 49

80%

60 000

90 000

150 000

Średnie przedsiębiorstwa

50 - 249

60%

80 000

180 000

260 000

Duże przedsiębiorstwa

250 i więcej

20%

100 000

300 000

400 000

 

Oznacza to między innymi, że jeśli chciałbyś poprawić bezpieczeństwo swoich pracowników zaopatrując ich jednocześnie w rękawice zmniejszające wibracje, spodnie antyprzecięciowe, słuchawki ochronne czy kaski, możesz starać się o przyznanie dofinansowania projektu. 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Przy wypełnianiu wniosku przez Zakłady Usług Leśnych w polu grupa działalności należy wpisać kod PKD: A-02 a jako kategorię ryzyka wpisać: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna z numerem 13

 

Poniżej można pobrać dokumenty, które mogą okazać się pomocne dla ubiegających się o dofinansowanie:

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie płatnika składek

- Wyjaśnienia do wniosku płatnika składek o udzielenie dofinansowania

- Wzór umowy

- Karta oceny ryzyka dla pilarza - z czynnikami biologicznymi (przykład udostępniony dzięki bhpspec.pl)

 

Decudując się na przystąpienie do realizacji rojektu należy pamiętać o tym, aby prowadzić pełną dokumentację poniesionych w trakcie jego realizacji kosztów.
Wszelkie płatności dokonywane w związku z realizacją umowy z ZUS powinny być dokonywane przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego. Należy również posiadać wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby realizacji projektu.

 

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać na stronach ZUS:
//www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422 

lub pod numerem telefonu: 22 560 16 00